رفتم خونه همسایه دیدم لخت وایساده جلو در .بهم گفت بیا منتظرم زود باش باید منو بکنی( پر از مکالمه فار